It og læsning

Ved anvendelse af kompenserende hjælpemidler kvalificeres elevernes læring, således at de er ligestillede med andre elever.

Teknologiens fremmarch har skabt grobund for flere og mere avancerede digitale værktøjer til alle elever.

Udover at kvalificere læring for alle, kan disse værktøjer understøtte inklusion af elever i skriftsproglige vanskeligheder. Læse- og skriveteknologi kan - i samspil med den pædagogiske indsats - være med til at løfte alle elevers læringsvilkår. 

Læse- og skriveteknologi (LST) har også til formål at kompensere elever i skriftsproglige vanskeligheder i forhold til deres utilstrækkelige færdigheder. Ved anvendelse af disse redskaber kvalificeres elevernes læring, således at de er ligestillede med andre elever.

LST, herunder oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer og tale-til-tekst programmer skal stilles til rådighed for de elever, der er berettiget til at aflægge prøver og eksaminer på særlige vilkår. Eleverne bør have indgående kendskab til og fortrolighed med digitale værktøjer og anvende programmerne i den daglige undervisning. Skolens leder træffer afgørelse om eleven er berettiget til at aflægge prøve og eksaminer på særlige vilkår. Læs mere på uvm.dk.

 

 • Digitale platforme og digital læsning

  Skolerne i Vejle Kommune har valgt forskellige digitale platforme/forlag.

  Langt de fleste forlag er blevet digitale – dette kræver at man arbejder med det at navigere på en digital platform. Nogle forlag har decideret forløb, der omhandler multimodale tekster og det at læse digitale tekster. Det at læse digitale tekster er i sig selv anderledes end at læse analogt. Det at navigere på en digital undervisningsportal stiller krav til læseren.

  Der er ofte flere forskellige modaliteter i en digital tekst. Ud over tekst og illustrationer kan den multimodale tekst også indeholde lyd, video, grafer og andre udtryksformer, der understøtter tekstens formål. Med de mange modaliteter skal den digitale tekst ikke kun læses, men også opleves og undersøges. Læseren skal derfor både skabe mening og sammenhæng mellem teksttypen og læseformålet, men også mellem tekstens mange modaliteter.

   

  Den digitale hypertekst

  En hyperteksts grænseløshed kan være svær at orientere sig i, og det kan derfor være vanskeligt for læseren at få overblik over, hvornår teksten starter og slutter. Hyperteksten stiller store krav til læserens hukommelse og koncentration. Derfor er det vigtigt, at eleverne gennem hele skoleforløbet og i alle fag undervises i læseteknikker og -forståelsesstrategier.

 • LST

  I Vejle Kommune har alle elever adgang til AppWriter, TxtAnalyser og FrontRead.

   

  AppWriter

  AppWriter er et værktøj til læse- og skrivestøtte. Bl.a. er oplæsning, ordforslag samt PDF-oplæsning integreret. I Vejle Kommune udbydes uddannelse til elever som AppWriter-agenter. 

   

  TxtAnalyser

  TxtAnalyser er et sprogværktøj, der kan korrigere elevers stavefejl og grammatiske fejl i realtid. TxtAnalyser kan også måle og føre statistik over elevers skriftlige udvikling og kompetencer.

  her adgang til instruktionsvideoer (AppWriter/TxtAnalyser)

   

  Frontread

  FrontRead er en kombination mellem en app, en bog og et kursusforløb. Værktøjet er for den læser, der ikke er i læsevanskeligheder, men som kan have gavn af et hastighedsboost. FrontRead træner elevens grundlæggende læseevner og det at angribe læsningen strategisk og at udnytte deres ubevidste ressourcer. Målet med Frontread er, at elever oplever forbedring af læsehastighed og forståelse.

  Se i denne film erfaringer med FrontRead på Petersmindeskolen, Vejle.

   

 • Netværk

  Konferencen Læsenetværket

  En faglig konference på Skolekom for ressourcepersoner i Vejle. Kræver medlemskab og accept fra læsekonsulenterne i PLC - U&L.

   

  Ordblindenetværket

  Ordblindenetværket er et digitalt forum for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen. Ressourcepersoner skal være registreret som brugere. 

 • Translateprogrammer

  GoogleTranslate

  Googles gratis app til iPad og iPhone kan oversætte fra et sprog til et andet - også fra tale til tekst. Derudover kan teksten på det ønskede sprog læses op.  

   

  SayHi

  Denne gratis app baseret på stemmeoversættelse via diktering. Hør derefter oversættelsen på det ønskede sprog. Kan hentes til iPad og iPhone.

 • Ressourcer

  Viden om læsning

  Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer. Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

   

  Socialstyrelsen - ordblindhed

  På hjemmesiden informeres generelt om ordblindhed. På Hjælpemiddelbasen - Socialstyrelsen findes eksempler på hjælpemidler til personer med læse- og/eller skrivevanskeligheder.

   

  Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen

  I denne ph.d.-afhandling af Helle Bundgaard Svendsen sættes der fokus på anvendelsen af læse- og skriveteknologi i en skolekontekst. Målet med projektet har været at udvikle didaktikken i den almene danskundervisning med fokus på dyslektiske elevers teknologibaserede læsning og skrivning. 

   

  Webinar - Ordblindenetværket

  Oplægget stammer fra webinar afholdt af Ordblindenetværket 23.maj 2017. Oplægget handler om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen.

   

  Syntetisk tale

  Syntetisk tale er et redskab, der kan anvendes, når elever med læsevanskeligheder skal hjælpes til at kunne følge undervisningen i alle fag. Gyldendal stiller en række grundbøger gratis til rådighed i pdf-format til oplæsning med syntetisk tale. Download her programmet, og få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt.

   

  Ordblindepatruljen

  På Smidstrup-Skærup Skole er Ordblindepatruljen oprettet, hvor ordblinde elever tilbydes hjælp og støtte i deres skoledag. Patruljen supporterer i forhold til anvendte digitale hjælpemidler og apps. Se her mere om Ordblindepatruljens arbejde.

  Kompetencenter for ordblindepatruljer

  Man kan søge om følgende pakker:

  • Opstart af en ordblindepatrulje
  • Opstart af netværk for forældre til ordblinde elever
  • Uddannelse i AppWriter og viden om ordblindhed for personale

   

  Anmodningsskema kan tilgås på Smidstrup-Skærup Skoles hjemmeside.

 • Biblioteker

  Nota

  Nota er et bibliotek og videncenter der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap. Få hjælp til afspilning af lydbøger, podcasts, download af e-bøger mv. her

   

  Materialebasen 

  På Skolekom kan lærere fra hele landet dele og udvælge indscannet undervisningsmateriale til elever med læsevanskeligheder. Der skal anmodes om medlemskab.

 • Aktiviteter

  Emu.dk

  Her kan findes inspiration, der understøtter og motiverer til undervisning og læring, og hvor it inddrages aktivt.

   

  Kildekritisk søgning og læsning på nettet

  Undervisningsforløbet tydeliggør vigtigheden af at lave en kritisk vurdering af de tekster, vi læser på nettet. Eleven skal vurdere afsenderforhold og analysere, hvordan nettets tekster etablerer det, der fremstår som den ”objektive sandhed”.

 • Kontaktpersoner

  Almen indsats:

  Nicolina Binzer, læsekonsulent, NICBI@vejle.dk

   

  Særlig indsats:

  Olga Snor, læsekonsulent, OLGSN@vejle.dk

  Anita Lundkvist, læse- og matematikkonsulent, ANILU@vejle.dk

Ordblindepatruljen på Smidstrup-Skærup Skole

Ordblinde elever på Smidstrup-Skærup Skole fungerer som superbrugere og producerer små hjælpevideoer til de forskellige digitale hjælpemidler, der anvendes. Disse bruges af andre elever på skolen. Rikke er færdig med den første film om indstillinger i AppWriter. Se videoen her.  

I nedenstående film kan du se mere om Ordblindepatruljens arbejde på Smidstrup-Skærup Skole.

 

Ordblindepatruljen