Kommunale strategier og pjecer

Uddannelse og Læring har formuleret sit skolesyn i 6 principper

Strategien for naturfag 2018-2021 rummer 4 temaer:
• Nysgerrighed, læring og dannelse
• Sammenhæng, mening og relevans
• Samarbejde og netværk
• Lokal forankring
I de fire temaer sættes fokus på grundsyn og mindset i naturvidenskab, elev-, lærer- og ledelsesperspektivet i forhold til indsatser og implementering i praksis.

Strategien for faget matematik i Vejle Kommune skal ses som en del af det faglige løft af folkeskolerne. Strategien skal give skolerne retning for deres lokale handleplaner for faget matematik og ressourcerne til strategien skal være med til at understøtte arbejdet. Men først i det øjeblik, at strategien bliver omsat til handling på de enkelte skoler, vil det have betydning for elevernes læring i matematik.

Strategien er gældende fra skoleåret 2018/2019 og frem til 2020/2021.

Strategien skal ses som en del af det faglige løft af folkeskolerne og Vejle Kommunes ambition om at indfri de nationale mål. Strategien er retningsgivende og skal gennem de 6 temaer understøtte og kvalificere skolernes lokale læse- og skriveindsatser, så elever i Vejle Kommune udfordres og støttes i at udnytte og udfolde deres potentiale fuldt ud.

Målgruppen for strategien for ordblindeområdet i Vejle Kommune er primært tiltænkt skoleledelse, læsevejledere og lærere og håbet er, at den omsættes og udvikles til konkrete retningslinjer og anvendes i den pædagogiske praksis på de enkelte skoler.
Andre interesserede er naturligvis også velkomne til at læse med.
Strategien er sammenskrevet på baggrund af hidtidige procedure og gode samarbejdsaftaler mellem læsekonsulenterne og skolerne. Den beskriver derfor overordnet set ikke nye tiltag, men har til formål at give overblik og bidrage til en ensartet anskuelse og handling til identifikation, indsats og forståelse af ordblindhed.

Frem mod 2020 bliver kendte og helt nye teknologier en endnu
større del af vores fælles hverdag. Alle skal blive stand til at inddrage
teknologi i arbejdet med at skabe anderledes, smartere, mere lærerige
former for uddannelse og læring.

Den digitale skole skal være åben over for den teknologiske udvikling til gavn for elevers læring og dannelse i et samfund med stadig mere it.
Vi skal huske, at it først og fremmest skal give pædagogisk merværdi. Det var et fokus i Uddannelse & Lærings første digitaliseringsstrategi (2011-2015) og er det igen i denne strategi. Eleverne opfordres fortsat til at tage deres egen computer med i skole. 

PLC-visionen 2017-2020 tager afsæt i :
• Folkeskolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige de kan.
• Bekendtgørelsen vedr. pædagogiske læringscentre.
• Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi på skoleområdet „Den digitale skole 2016-20“.
• Den politiske målsætning omkring et fagligt løft og styrkelsen af det almene støttesystem både centralt og decentralt på skolerne.
• Skolepolitikken „De 6 principper for skolen i bevægelse“.

Vejle Kommune har særligt fokus på barnets overgang fra børnehave til skole. Den gode overgang fra børnehave til skole er kendetegnet ved en inkluderende praksis, hvor alle børn er aktive deltagere i et fællesskab.

Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende
lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et
lokalt netværk, der bygger på frivillighed, er almen i sit virke, og som inkluderer
alle, der vil være aktive og gøre drømme til virkelighed for lokalsamfundet.