Kommunale strategier

Uddannelse og Læring har formuleret sit skolesyn i 6 principper

Har du brug for at finde strategier og politikker inden for Uddannelse & Læring kan de findes via din adgang til intranettet.

 Er du ekstern, kan du henvende dig til følgende fagkonsulenter:

Strategien for naturfag 

Rummer 4 temaer:
• Nysgerrighed, læring og dannelse
• Sammenhæng, mening og relevans
• Samarbejde og netværk
• Lokal forankring
I de fire temaer sættes fokus på grundsyn og mindset i naturvidenskab, elev-, lærer- og ledelsesperspektivet i forhold til indsatser og implementering i praksis.

Kontakt evt: Line Kastorp Kok på linkk@vejle.dk eller 29745976

Strategien for faget matematik

Strategien for faget matematik i Vejle Kommune skal ses som en del af det faglige løft af folkeskolerne. Strategien skal give skolerne retning for deres lokale handleplaner for faget matematik og ressourcerne til strategien skal være med til at understøtte arbejdet. Men først i det øjeblik, at strategien bliver omsat til handling på de enkelte skoler, vil det have betydning for elevernes læring i matematik.

Strategien er gældende frem til 2020/2021

Kontakt evt. Ditte M Thommesen på dimth@vejle.dk eller 29745967

Strategien for almen læse- og skriveindsats

Strategien skal ses som en del af det faglige løft af folkeskolerne og Vejle Kommunes ambition om at indfri de nationale mål. Strategien er retningsgivende og skal gennem de 6 temaer understøtte og kvalificere skolernes lokale læse- og skriveindsatser, så elever i Vejle Kommune udfordres og støttes i at udnytte og udfolde deres potentiale fuldt ud.

Kontakt evt. Nicolina Binzer på nicbi@vejle.dk eller 23741648 

Strategien på ordblindeområdet

Målgruppen for strategien for ordblindeområdet i Vejle Kommune er primært tiltænkt skoleledelse, læsevejledere og lærere og håbet er, at den omsættes og udvikles til konkrete retningslinjer og anvendes i den pædagogiske praksis på de enkelte skoler.
Strategien er sammenskrevet på baggrund af hidtidige procedure og gode samarbejdsaftaler mellem læsekonsulenterne og skolerne. Den beskriver derfor overordnet set ikke nye tiltag, men har til formål at give overblik og bidrage til en ensartet anskuelse og handling til identifikation, indsats og forståelse af ordblindhed.

Kontakt evt. Olga Snor på olgsn@vejle.dk eller 29105109

                       Anita Lundkvist anilu@vejle.dk eller24476343

Den digitale skole

Frem mod 2020 bliver kendte og helt nye teknologier en endnu
større del af vores fælles hverdag. Alle skal blive stand til at inddrage
teknologi i arbejdet med at skabe anderledes, smartere, mere lærerige
former for uddannelse og læring.

Digitaliseringsstrategi

Den digitale skole skal være åben over for den teknologiske udvikling til gavn for elevers læring og dannelse i et samfund med stadig mere it.
Vi skal huske, at it først og fremmest skal give pædagogisk merværdi. Det var et fokus i Uddannelse & Lærings første digitaliseringsstrategi (2011-2015) og er det igen i denne strategi. Eleverne opfordres fortsat til at tage deres egen computer med i skole. 

Kontakt evt. Mads Bo-Kristensen på madbo@vejle.dk eller 4111 1619

PLC-visionen

PLC-visionen 2017-2020 tager afsæt i :
• Folkeskolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige de kan.
• Bekendtgørelsen vedr. pædagogiske læringscentre.
• Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi på skoleområdet „Den digitale skole 2016-20“.
• Den politiske målsætning omkring et fagligt løft og styrkelsen af det almene støttesystem både centralt og decentralt på skolerne.
• Skolepolitikken „De 6 principper for skolen i bevægelse“.

Kontakt evt. Karsten Boll på karbo@vejle.dk eller 76815063

Den gode overgang fra børnehave til skole

Vejle Kommune har særligt fokus på barnets overgang fra børnehave til skole. Den gode overgang fra børnehave til skole er kendetegnet ved en inkluderende praksis, hvor alle børn er aktive deltagere i et fællesskab.

Kontakt evt. Mette Kim Bjerre på mekbj@vejle.dk eller 29251193

Flersprogsstrategien

Vejle Kommunes flersprogsstrategi er en to-strenget model, som understøtter nærhedsprincippet om, at det er distriktsskolen, der har ansvaret for at undervise egne distriktsbørn, som har behov for basisundervisning i dansk som andetsprog og supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Samtidig giver strategien mulighed for at udvalgte skoledistrikter, som har en meget høj andel af flersprogede, overlader basisundervisningen til de omkringliggende distriktsskoler.

Kontakt evt. Pernille Freund på perfr@vejle.dk eller 76815051

Den gode overgang fra skole til ungdomsuddannelser

Strategien for Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse i Vejle Kommune skal dels bidrage til opfyldelse af nationale målsætninger og ambitioner og dels skabe en helhedsorienteret og anvisende retning for en styrket og kvalificeret indsats omkring en endnu bedre overgang for alle elever mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

Alle folkeskoler skal sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning lave en årlig handleplan for, hvordan de arbejder med strategiens 3 temaer:

  • Vejledning, brobygning og erhvervspraktik
  • Uddannelsesparathed
  • Samarbejde og undervisning der bidrager til den gode overgang.

Strategien er gældende frem til 2024.

Kontakt Charlotte Agerby Schultz for yderligere på chasc@vejle.dk eller 2384 5224